Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 marca 2018 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn.: „Gimnazjum bez barier” oraz „Edukacja kluczem do przyszłości”

Ogłoszenie nr 500059513-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.

Gmina Łopuszno: Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn.: „Gimnazjum bez barier” oraz „Edukacja kluczem do przyszłości”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 517002-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn.: „Gimnazjum bez barier” oraz „Edukacja kluczem do przyszłości”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.05.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn. „Gimnazjum bez barier” oraz „Edukacja kluczem do przyszłości” realizowanych przez Gminę Łopuszno w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój Edukacji i Aktywne Społeczeństwo, Działanie 8.3.0 - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie Nr 1 - „Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn. „Gimnazjum bez barier” Zadanie Nr 2 - „Zakup wraz z dostawą podręczników dla uczestników projektów pn. „Edukacja kluczem do przyszłości”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy podręczników stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 22111000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 85158.21

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., K. Zawierucha, A. Ogłoza

Email wykonawcy: el.hydro@op.pl

Adres pocztowy: Suchowola 6

Kod pocztowy: 26-020

Miejscowość: Chmielnik 6

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 73753.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 73753.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93244.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art.ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie