Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2019 12:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 01.07.2019 r. do 02.08.2019 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2 o pow. 0,0900 ha, 14/2 o pow. 0,0700 ha, nr 14/4 o pow. 0,4672 ha, nr 51/2 o pow. 0,9359 ha, nr 75 o pow. 0,1900 ha, nr 84/1 o pow. 0,1100 ha, nr 84/2 o pow. 0,0300 ha, nr 85 o pow. 0,5700 ha, nr 95 o pow. 0,1700 ha, nr 100 o pow. 0,3300 ha, nr 342 o pow. 1,3300 ha, nr 414/1 o pow. 0,7600 ha położone w obrębie /0009/ Eustachów stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN-I.6620.5.53.2017.DG z dn. 28.08.2018r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie