Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2019 11:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 04.10.2019r, na wniosek Pana Edmunda Nowaka, ul. Szkolna 39/103, 25-604 Kielce - pełnomocnika reprezentującego PGE Dystrybucja S.A. O/ Skarżysko Kamienna, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia budynku hotelu z salą bankietową w miejscowości Łopuszno dz. Nr 92/104 gm. Łopuszno” RE Skarżysko, poprzez:

- przebudowę słupa nr 9 linii SN na działce nr 99/19

- budowę linii kablowej SN-15kV od słupa na działce 99/19 do projektowanej stacji transformatorowej na działce nr 92/109

- budowie stacji transformatorowej kontenerowej

- budowie linii kablowej niskiego napięcia do projektowanego złącza w gr. Dz. 92/104 i 92/70

- budowie linii kablowej niskiego napięcia do projektowanego złącza

- budowie złącza kablowego w linii ogrodzenia budynku liceum gr. Dz. 92/76 i 92/77

Lokalizacja inwestycji na działkach Nr 92/104, 99/19, 92/76, 92/109, 92/70, 92/77, 113/9 położonych przy ul. Kasztanowej w Łopusznie, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do działki istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkie z działki Nr 92/78 położonej w miejscowości Łopuszno.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie