Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 października 2019 14:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 04.10.2019r, na wniosek Pana Wiesława Gałki Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno reprezentującego Gminę Łopuszno, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie basenu letniego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami.

Prace budowlane będą polegały na:

- zmianie istniejącego zagospodarowania terenu (schody terenowe, chodniki, utwardzenia terenu, murki oporowe)

- przebudowie istniejącej niecki basenu zewnętrznego

- budowie nowego basenu zewnętrznego w konstrukcji lekkiej drewnianej

- lokalizacji trzech obiektów w zabudowie kontenerowej

- rozbudowie i przebudowie istniejących w terenie instalacji wody, kanalizacji elektroenergetycznej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie

Lokalizacja inwestycji na działce Nr 361położonej przy ul. Włoszczowskiej w Łopusznie, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do działki istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkie z działki Nr 351/4 położonej w miejscowości Łopuszno.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie