Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 października 2019 21:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 08.10.2019r, na wniosek Pana Wiesława Gałki Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno reprezentującego Gminę Łopuszno, ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Poprawie infrastruktury rekreacyjnej w ramach projektu pn.Rewitalizacja miejscowości Łopuszno,” na działce nr 431 obręb Łopuszno – „Wzgórze Trzech Krzyży” wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami

Prace budowlane będą polegały na: budowie altany do 35m2, budowie ołtarza polowego do 15m2, Materiał wykonania obu budowli to drewno z żelbetowymi elementami konstrukcji. Dach na obu budowlach kryty gontem bitumicznym lub blachą na rąbek. Dach w zakresie 15-65 stopni.

Poprawa infrastruktury nastąpi poprzez wytworzenie bezpiecznej a jednocześnie reprezentacyjnej rekreacyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów , poprawiając jakość spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w miejscu które już teraz w pewnym stopniu wykorzystywana jest przez ludzi jako przestrzeń do rekreacji. Teren inwestycji będzie wyposażony w nowe ciągi piesze w znacznej mierze oświetlone.


Lokalizacja inwestycji na działce Nr 431 w Łopusznie, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.


Możliwy dostęp do działki istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkie z działki Nr 427/4 położonej w miejscowości Łopuszno.


Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie