Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 13:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości, obsługi i rozliczeń podatku VAT

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-70 Łopuszno

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. księgowości, obsługi i rozliczeń podatku VAT - 1 etat.

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (Word, Excel), System Informacji Prawnej LEX, znajomość programów księgowych,
c) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie, opłacie skarbowej, o rachunkowości, o środkach trwałych oraz ustaw – Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,
d) obywatelstwo polskie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obsługa urządzeń biurowych.3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole;
b) komunikatywność, samodzielność, kreatywność;
c) dyspozycyjność;
d) systematyczność, dokładność, uczciwość, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji.4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1) Koordynacja poprawności działań organizacyjnych mających na celu stworzenie spójnej, zintegrowanej bazy danych finansowo-księgowych niezbędnych do z centralizowanego rozliczania podatku VAT w Gminie.
2) Wystawianie faktur VAT i not obciążeniowych wynikających z rozrachunków z kontrahentami, dzierżawcami, najemcami, użytkownikami i innymi.
3) Prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży Urzędu Gminy na potrzeby podatku VAT.
4) Sporządzanie zbiorczego rejestru zakupów i zbiorczego rejestru sprzedaży na podstawie rejestrów cząstkowych przygotowanych przez jednostki organizacyjne.
5) Sporządzanie i przedkładanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji oraz korekt deklaracji w zakresie rozliczania podatku VAT.
6) Ustalenie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT oraz sporządzenie stosownych dyspozycji zapłaty, w tym dyspozycji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.
7) Analizowanie działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych w zakresie możliwości optymalizacji rozliczeń podatku VAT.
8) Przeprowadzanie czynności sprawdzających poprawność dokumentowania podatku VAT przez Urząd i jednostki organizacyjne.
9) Współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozliczania podatku VAT.
10) Opracowanie zasad ustalania „sposobu określania proporcji” oraz coroczne jej obliczanie, zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.
11) Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT.
12) Współpraca z organami podatkowymi w zakresie procedur rozliczania podatku VAT w Gminie, koordynacja prowadzonych postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT przez te urzędy.
13) Generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminach określonych w ustawie, na podstawie plików przekazanych przez jednostki.
14) Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego.
15) Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności, spraw zleconych przez przełożonych.5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;
d) kserokopie świadectw pracy;
e) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach i wiedzy;
f) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
g) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 5); lub
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul Konecka Nr 12,

26-070 Łopuszno (liczy się data wpływu do Urzędu).Informacja dodatkowa: w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Łopusznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Termin składania ofert upływa z dniem 15.07.2019 r. o godz. 1500. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko ds. księgowości, obsługi i rozliczeń podatku VAT”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łopusznie.Dopuszcza się możliwość składania aplikacji przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie