Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 października 2019 13:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w msc. Piotrowiec, gmina Łopuszno

Ogłoszenie nr 510208919-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.

Gmina Łopuszno: Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w msc. Piotrowiec, gmina Łopuszno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 593851-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 29101029200000, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.
Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w msc. Piotrowiec, gmina Łopuszno

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.17.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w msc. Piotrowiec, gmina Łopuszno. Roboty budowlane zostały wykazane szczegółowo w przedłożonym przedmiarze robót. Przedmiotem zadania publicznego jest zadanie polegające na kompleksowej modernizacji budynku byłej szkoły podstawowej, a obecnie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w miejscowości Piotrowiec, gmina Łopuszno. Projekt zakłada utworzenie klubu seniora w świetlicy wiejskiej w Piotrowcu. W ramach działań w zakresie realizacji zadania publicznego zostanie przeprowadzona kompleksowa adaptacja pomieszczeń świetlicy oraz jej doposażenie. Adaptacja pomieszczeń będzie polegała na wykonaniu okładzin z płyt gipsowo – kartonowych (suche tynki gipsowe) malowaniu ścian, wymiany podłóg ze starych zniszczony desek na wykładzinę np. typu tarkett, adaptacji łazienek, w tym dostosowaniu toalet dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, adaptacji pomieszczenia na zaplecze kuchenne, wydzieleniu pomieszczenia na szatnię, salę spotkań, salę integracyjną dla seniorów. Następnie sale zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 32324600-6, 39711362-4, 39710000-2, 39241110-7, 39223000-1, 39221200-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 152032.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 187000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie