Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2019 08:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

PROTOKÓŁ OCENY OFERT

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na: ,,Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Łopusznie, dz. ewid. 361, obręb Łopuszno’’


1.Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2017.1579 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

2.W dniu 18.06.2018 r. zamieszczono stosowne ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.lopuszno.pl oraz skierowane zapytanie do trzech wykonawców.

3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.07.2019 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa firmy, adres wykonawcy

Data
wpływu

Cena brutto

Okres
udzielonej gwarancji
jakości

1.

KADO POLSKA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
EXPORT-IMPORT
26-600 Radom, ul. Kielecka 175/1

03.07.2019 r.
godz. 9:45

78.720,00 zł

60 m-c

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
DREWNOGRÓD 26-065 Piekoszów, Podzamcze

ul. Źródlana 14

04.07.2019 r.
godz. 8:25

119.310,00 zł

60 m-c


Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.


Nr Oferty

Nazwa firmy, adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji jakości

Liczba przyznanych punktów
(mak.100 pkt)

1.

KADO POLSKA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
EXPORT-IMPORT
26-600 Radom, ul. Kielecka 175/1

78.720,00 zł

60 m-c

100

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
DREWNOGRÓD 26-065 Piekoszów, Podzamcze ul. Źródlana 14

119.310,00 zł

60 m-c

39,59


4.Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: KADO POLSKAPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWEEXPORT-IMPORT 26-600 Radom, ul. Kielecka 175/1.

Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą spełniającą kryteria jakie postawił zamawiający w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie