Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 czerwca 2019 13:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że kolejna Sesja Rady Gminy w Łopusznie odbędzie się 28 czerwca 2019 roku o godz. 15.00 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Łopuszno.
6. Debata nad raportem o stanie gminy.
a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łopuszno wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i zadań gospodarczych za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030,
d) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019 roku,
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
f) w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
g) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,
h) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie,
i) w sprawie, wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową ,,Zasłużony dla Rolnictwa”,
j) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie