Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 października 2019 14:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zapytanie ofertowe

,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie’’

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty 30 000,00EUR wyrażonej w walucie polskiej

I. Zamawiający i płatnik:

Gmina Łopuszno ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno NIP 9591671876 – Urząd Gminy Łopuszno NIP 6581492946

II. Przedmiot zamówienia:

,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie’’

III. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie:

  • 1.Ubrania strażackie (ochronne) szt. 6
  • 2.Buty strażackie szt. 6
  • 3.Rękawice szt. 6
  • 4.Kominiarki strażackie szt. 6
  • 5.Aparat powietrzny szt. 1
  • 6.Motopompa pływająca szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia. W/w doposażenie powinny spełniać wszystkie normy oraz posiadać atesty, certyfikaty.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Na formularzu, w formie pisemnej,według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie’’

V. Gwarancja:

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy, Wykonawca wskazuje w ofercie liczbę miesięcy na jaką udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy urządzenia dostarczane przez wykonawcę, posiadają korzystniejsze warunki gwarancji, udzielonej przez producenta, od tych zastrzeżonych w umowie, uwzględnia się gwarancję jakości udzieloną przez producenta. W tym przypadku załącza się kartę gwarancyjną producenta.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy
w Łopusznie (pokój nr 5). Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2019 roku do godziny 10.00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Gminy w Łopusznie.

VII. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium:

Najniższa cena : 100%

VIII.Termin realizacji zadania:

Do dnia 31 października 2019 roku

IX. Termin i forma zapłaty:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na wskazane konto w fakturze

VAT wystawionej następująco:

Nabywca: Gmina Łopuszno ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno NIP 9591671876

Odbiorca: Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno.

X. Informacje dotyczące wyboru oferty:

1. Otwarcie i ocena ofert nastąpi na posiedzeniu Urzędzie Gminy w Łopusznie w dniu
16 października 2019 roku godzina 10.15.

2. Zamawiający pisemnie lub telefonicznie powiadomi Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. W przypadku nieprzystąpienia wybranego Oferenta do zawarcia umowy, Zamawiający

wezwie kolejnego oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

4. W przypadku kilku ofert z taką samą ceną decyzja o wyborze należy do Zamawiającego.

5. Jeżeli , żadna z ofert nie będzie spełniała warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym nastąpi zamknięcie postępowania bez wybrania oferty.

XI. Zamawiający informuje, że:

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Zamawiający ma prawo niepowiadamiania oferentów, których oferta nie została wybrana
o wyniku przedmiotowego postępowania.

XII. Osoba do kontaktu:

Ewelina Obarzanek tel. 4139-14-001 wew. 15, e-mail: gmina@lopuszno.pl

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

XIII. Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór formularza oferty

3. Klauzula informacyjna.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie