Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2019 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

„Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”,

INFORMACJA

dla Wykonawców o wykonaniu postanowienia KIO sygn. Akt. KIO 1058/19 i jednoczesnym unieważnieniu postępowania

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 26.03.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”, nr sprawy: GI.271.04.2019.

  1. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu wniesionym przez FLEXIPOWER GRUP Sp. Z o.o. Sp. K., 95-054 Wola Zaradzyńska, ul. Majora Hubala 157 przed rozpoczęciem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej.
  2. Do postępowania odwoławczego w wymaganym terminie nie przystąpił żaden Wykonawca.
  3. W związku z powyższymi faktami, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, o czym orzekła postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawy)
  4. Wykonując zobowiązanie wynikające z postanowienia Sygn. akt: KIO 1058/19 z dnia 18.06.2019 r.;Zamawiający unieważnia wybór oferty najkorzystniejszej firmy: EkoEnergia Polska Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.
  5. Zamawiający powtórzył badanie i wybór oferty najkorzystniejszej w wyniku którego dokonano odrzucenia oferty: EkoEnergia Polska Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce z prowadzonego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy zgodnie z zarzutami przedstawionymi we wyniesionym odwołaniu.

Uzasadnienie:

Przedłożony certyfikat Solar Keymark, który miał potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, był nieważny wskutek czego Wykonawca nie potwierdził
i nie wykazał, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca nie skorzystał z możliwości przystąpienia do odwołania.

  1. W wyniku powtórnej oceny ofert Zamawiający unieważniania postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy,

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ceny najkorzystniejszej oferty przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie